อบต.วังทองแดง เว็บไซต์ อบต.วังทองแดง อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ค. 2560)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วม (18 พ.ค. 2560)    อ่าน 274  ตอบ 2
อบต.เมืองเก่า ประกาศน้ำป่า (18 พ.ค. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ย่านยาว ระบายน้ำ (17 พ.ค. 2560)    อ่าน 19  ตอบ 1
ทต.คลองยาง น้ำประปาหมู่4 (9 พ.ค. 2560)    อ่าน 50  ตอบ 1
ทต.ในเมือง เว็บไซต์ ทต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 พ.ค. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.กลางดง ลุงเอนกแจ้งน้ำไม่สะอาด (1 พ.ค. 2560)    อ่าน 40  ตอบ 1
อบต.ไกรกลาง โครงการเยาวชนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ไกรกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้ (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 97  ตอบ 0
อบต.หนองจิก ขอเบอร์โทร (26 มี.ค. 2560)    อ่าน 2696  ตอบ 10
 
    
     
 
  ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2554
 
 <<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
  
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 [ 23 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 4 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 [ 23 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 4 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ตาราง ปปช 07 [ 9 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 9 พ.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ สรุปผลการยื่นซองสอบราคา [ 19 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ เรื่อง สรุปผลการซื้อซองประกาศสอบราคาจ้าง [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาจาม หมู่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 17 
ตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 14 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 43 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 43 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.01) [ 1 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 40 
ประกาศใช้แผนเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 70 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(แบบ ผด.2) [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 76 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 69 
    
 
         
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ธ.ค. 2559)    อ่าน 2660  ตอบ 2  
 
 

ทุ่งแม่ระวิง

วัดท่าเกย
      
 
   

ผลิตภัณฑ์ดินหอม
 
 
อบต.บ้านป้อม โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 17 
อบต.วังทอง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วังทอง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป้อม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกสำหรับสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านป้อม โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ไกรกลาง โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 16,22,2324 พฤษภาคม 2560 [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านป้อม มอบรถโยก [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านป้อม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ป [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านป้อม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ป [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.วังทอง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ไกรกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลางร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ตรวจสารเร่งเนื [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.นครเดิฐ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองตูม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระจอบ ซอย 5 หมู่ที่ 5 [ 26 พ.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
      
 
    
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ศส. มท 0806.4/ว1043 [แบบตอบรับฯ]  [ 26 พ.ค. 2560 ]
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1044  [ 26 พ.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลหอพัก กม. มท 0804.5/ว1033  [ 25 พ.ค. 2560 ]
การกำหนดให้สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1042  [ 25 พ.ค. 2560 ]
โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และโครงการอบรมสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว (Green Heart Traveller) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1041  [ 25 พ.ค. 2560 ]
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว1026  [ 25 พ.ค. 2560 ]
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1039  [ 25 พ.ค. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 25 พ.ค. 2560 ]
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ.  [ 25 พ.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย สน.คท. มท 0808.2/ว2709  [ 24 พ.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1031  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว23  [ 24 พ.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 24 พ.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1023  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1019  [ 24 พ.ค. 2560 ]
การจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1009  [ 24 พ.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1013  [ 23 พ.ค. 2560 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1-15 สน.คท. มท 0808.2/ว1001 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง กศ. มท 0816.3/ว1018  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ กพส. มท 0810.4/ว1016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1014 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/5277-5325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2560 ]
 
สท0023.3/739 โครงการให้บริการวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างยุวทูตกินรีประชาสัมพันธ์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  [ 25 พ.ค. 2560 ]     
สท0023.3/ว1835 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง [ 25 พ.ค. 2560 ]     
สท0023.2/ว1804 การแจกจ่ายคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 24 พ.ค. 2560 ]