<<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
 
     
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ หวลระลึก บ้านใหม่โพธิ์งาม หมู่ 7 ตำบลป่ากุมเกาะ  
 


ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
เรื่อง    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ หวลระลึก บ้านใหม่โพธิ์งาม  หมู่ 7  ตำบลป่ากุมเกาะ    
***************************
ด้วยเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จะทำการจัดซื้อ จัดจ้าง คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ หวลระลึก บ้านใหม่โพธิ์งาม  หมู่ 7  ตำบลป่ากุมเกาะ  ตามแบบเลขที่   ทต.ปก.31/2558   กำหนดให้
จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือ        
แนวทางการ เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ หวลระลึก บ้านใหม่โพธิ์งาม  หมู่ 7  ตำบลป่ากุมเกาะ  ตามแบบเลขที่   ทต.ปก.31/2558   กำหนดให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  465,900  บาท
3.ลักษณะงานโดยสังเขป โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ หวลระลึก       ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเลขที่ ทต.ปก. 31 /2558กำหนดให้
4.ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่  14 มกราคม  2559    เป็นเงิน  465,900  บาท
5.บัญชีประมาณการราคากลาง
   (1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ ปร.4 , ปร.5)
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
   1.นายพงศ์สิน วงศ์เขื่อนแก้ว ประธานกรรมการ
   2.นายยุทธพงษ์ วีระศักดิ์ กรรมการ
   3.นางพนมพร สมมิตร กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   29    มกราคม    2559( นายดุสิต    ฉิมพลี )
นายกเทศมนตรีตำบลป่ากุมเกาะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 10.55 น. โดย คณ วีรภัทร พรชยากร

ผู้เข้าชม 262 ท่าน