<<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
 
     
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำยม พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านวังวน หมู่ 9 ตำบลป่ากุมเกาะ  
 


ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
เรื่อง    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำยม พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านวังวน หมู่ 9 ตำบลป่ากุมเกาะ            
***************************
ด้วยเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จะทำการจัดซื้อ จัดจ้าง คือ โครงการวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำยม พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านวังวน หมู่ 9 ตำบลป่ากุมเกาะ   ตามแบบเลขที่   ทต.ปก.37/2558   กำหนดให้
จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือ        
แนวทางการ เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้
1.โครงการวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำยม พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านวังวน หมู่ 9 ตำบลป่ากุมเกาะ            ตามแบบเลขที่   ทต.ปก.37/2558   กำหนดให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  124,800  บาท
3.ลักษณะงานโดยสังเขป โดย วางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำยม พร้อมบ่อพัก หมู่ 9 ขนาด &Oslash; 0.60 ม.       ยาวรวม 64 ม.  ตามแบบเลขที่ ทต.ปก. 37 /2558 กำหนดให้
4.ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่  11 มกราคม  2559    เป็นเงิน  124,8000  บาท
5.บัญชีประมาณการราคากลาง
   (1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ ปร.4 , ปร.5)
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
   1.นายพงศ์สิน วงศ์เขื่อนแก้ว ประธานกรรมการ
   2.นายยุทธพงษ์ วีระศักดิ์ กรรมการ
   3.นางพนมพร สมมิตร กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   27    มกราคม    2559( นายดุสิต    ฉิมพลี )
นายกเทศมนตรีตำบลป่ากุมเกาะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 10.58 น. โดย คณ วีรภัทร พรชยากร

ผู้เข้าชม 232 ท่าน