<<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
 
     
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. &Oslash;0.40 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยสะพานปูนวัดคุ้งยาง หมู่ 1  
 


ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
เรื่อง    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. &Oslash;0.40 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยสะพานปูนวัดคุ้งยาง
หมู่ 1 ตำบลป่ากุมเกาะ
***************************
ด้วยเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จะทำการจัดซื้อ จัดจ้าง คือ โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.&Oslash;0.40 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยสะพานปูนวัดคุ้งยาง หมู่ 1 ตำบลป่ากุมเกาะ  ตามแบบเลขที่   ทต.ปก.53/2558   กำหนดให้    
จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือ        
แนวทางการ เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้
1.โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.&Oslash;0.40 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยสะพานปูนวัดคุ้งยาง หมู่ 1       ตำบลป่ากุมเกาะ  ตามแบบเลขที่   ทต.ปก.53/2558   กำหนดให้    
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  193,300  บาท
3.ลักษณะงานโดยสังเขป โดย วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  &Oslash;0.40 ม. จำนวน  168  ท่อน    จำนวน 18 บ่อ  ตามแบบเลขที่ ทต.ปก. 53 /2558 กำหนดให้
4.ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่  11 มกราคม  2559    เป็นเงิน  193,3000  บาท
5.บัญชีประมาณการราคากลาง
   (1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ ปร.4 , ปร.5)
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
   1.นายพงศ์สิน วงศ์เขื่อนแก้ว ประธานกรรมการ
   2.นายยุทธพงษ์ วีระศักดิ์ กรรมการ
   3.นางพนมพร สมมิตร กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   27    มกราคม    2559( นายดุสิต    ฉิมพลี )
นายกเทศมนตรีตำบลป่ากุมเกาะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 11.00 น. โดย คณ วีรภัทร พรชยากร

ผู้เข้าชม 167 ท่าน