<<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
 
     
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 7 โครงการ  
 


ประกาศเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
เรื่อง    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 7  โครงการ
***************************
ด้วยเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จะทำการจัดซื้อ จัดจ้าง คือ ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 7 โครงการ
จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้
1.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน  7  โครงการ ดังนี้
   1.1โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบเหมืองปลัด หมู่ 3 ตำบลป่ากุมเกาะ  ตามแบบเลขที่ ทต.ปก.34/2558
   1.2โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยข้างที่นายยุ้ย หมู่ 5 ตำบลป่ากุมเกาะตามแบบเลขที่ ทต.ปก.35/2558
   1.3โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยข้างเหมืองหนองขี้นก หมู่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก.36/2558
   1.4.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยตานัน หมู่ 11 ตำบลป่ากุมเกาะ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก.40/2558
   1.5โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยตาแดง หมู่ 11 ตำบลป่ากุมเกาะ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก.41/2558
   1.6โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยนายสมานและซอยนายสมจิตร หมู่ 13 ตำบลป่ากุมเกาะ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก.44/2558
   1.7โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยผู้ใหญ่สุข หมู่ 14   ตำบลป่ากุมเกาะ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก.45/2558    
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  410,000  บาท
3.ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้าง โครงการ ที่ 1  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบเหมืองปลัด หมู่ 3  ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก 34/2558  กำหนดให้  โครงการที่ 2  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยข้างที่นายยุ้ย หมู่ 5 ขนาด 2.50 ม. ยาว 1,170 ม. หนา 0.10  ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก 35/2558  กำหนดให้  โครงการที่ 3  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยข้างเหมืองหนองขี้นก หมู่ 6 ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 830 ม. หนา 0.10 ม. . พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก 36 /2558  กำหนดให้

-2-

โครงการที่ 4  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยตานัน หมู่ 11 ตำบลป่ากุมเกาะ ขนาด กว้าง 4.00  ม.
ยาว 450 ม. หนา 0.10 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก 40 /2558 กำหนดให้ โครงการที่ 5  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยตาแดง หมู่ 11 ตำบลป่ากุมเกาะ ขนาด  กว้าง 2.50 ม.  ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก 41 /2558 กำหนดให้
โครงการที่ 6  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยนายสมานและซอยนายสมจิตร หมู่ 13 ตำบลป่ากุมเกาะ ขนาด  กว้าง 3 ม.  ยาว 960 ม. หนา 0.10 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก 44 /2558 กำหนดให้
โครงการที่ 7  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยผู้ใหญ่สุข หมู่ 14 ตำบลป่ากุมเกาะ ขนาด  กว้าง 3 ม.  ยาว 250  ม. หนา 0.10 ม.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเลขที่ ทต.ปก 45 /2558 กำหนดให้
4.ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่  25 มกราคม  2559    เป็นเงิน  410,000  บาท
5.บัญชีประมาณการราคากลาง
   (1) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ ปร.4 , ปร.5)
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
   1.นายพงศ์สิน วงศ์เขื่อนแก้ว ประธานกรรมการ
   2.นายยุทธพงษ์ วีระศักดิ์ กรรมการ
   3.นางพนมพร สมมิตร กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   8    กุมภาพันธ์    2559( นายดุสิต    ฉิมพลี )
นายกเทศมนตรีตำบลป่ากุมเกาะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 11.01 น. โดย คณ วีรภัทร พรชยากร

ผู้เข้าชม 189 ท่าน