หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
สำนักงานเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
นายดุสิต ฉิมพลี
นายกเทศมนตรีตำบลป่ากุมเกาะ
วิสัยทัศน์
''มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ก่อสร้าง ปรับปรุงงานสาธารณูปการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนทุกวัย
ใส่ใจสาธารณสุข การศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
หลวงพ่อนุ้ย และ พระครูอ้น พระเกจิดังของตำบลป่ากุมเกาะ
ส่งเสริมและร่วมใจทำนุบำรุงศาสนาในชุมชน
สถานที่่ท่องเที่ยวสวยงามภายในตำบลป่ากุมเกาะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาพง ตำบลป่ากุมเกาะ
เทศบาลตำบล
ป่ากุมเกาะ
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
1
2
3
4
5
<<- - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ค่ะ - - >>
       
   
 
         ชื่อตำบลป่ากุมเกาะ มาจากภูมินามของเกาะเล็กๆในแม่น้ำยมหน้าวัด ท่าเกย มีต้น กุ่มน้ำขึ้นอยู่หลายต้น สำเนียงสุโขทัยเรียก “ป๋ากุ๋มเกาะ” ถ้า ปริวรรตเป็น สำเนียง บางกอกจึงต้องเขียนเป็น ป่ากุ่มเกาะ จึงจะถูกต้อง ตรงกับ ความหมาย เดิมดังโฉนดที่ดิน ลงวันที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๙ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๕๓ โฉนดที่ ๒๒๐๐ สารบัญ เล่มที่ ๒๒ หน้ามี่ ๑๐๐ ที่ดินระวาง ๑ เลข ๕๖ ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอในเมือง จังหวัด สวรรคโลก จะเห็นหลักฐานว่า ชื่อ ตำบลนี้มีวรรณยุกต์เอกสะกดคำว่า กุ่ม ถึง ๒ ครั้ง และเขียนว่าทุ่งนาแปลง นี้อยู่ติดลำคลองแม่พะอง นาแปลงนี้ เป็นของ นายเมือง นางเข็ม ต้นสกุล ครองเมือง ซึ่งเป็นพ่อ แม่ ของย่า ของผู้เขียน เหตุการณผ่านมา ๑๐๑ ปี ชื่อตำบลป่ากุ่มเกาะ วรรณยุกต์เอก หล่นหายและยังเขียน แล้วออกเสียงผิดกันมา จนทุกวันนี้ ป่ากุมเกาะ จึงแปลได้ว่า เป็นป่าที่ใครมาจับกุมกัน ที่เกาะหน้าวัด ท่าเกย หาใช่ความ หมายเดิมที่แปลความว่ามีต้นกุ่มน้ำหลายต้นที่กัน หนาแน่น การมี ป่ากุ่มเกาะเป็นจุดหมายตาและเป็นชื่อตำบลนี้เพราะ ในอดีต การคมนาคม ที่สะดวกสุดคือการคมนาคมทางน้ำ โดยพายเรือล่องแพมาในแม่น้ำยม ถึงหน้า วัดท่าเกยก็บอกเล่าอ้างอิงว่ามาถึงป่ากุ่มเกาะผู้นำของหมู่บ้าน เท่าที่สืบได้ จากผู้สูงอายุว่า เริ่มจากนายปุย องอาจ เป็นกำนันคนแรก และปัจจุบัน นางสาวกรรณิกา ดาดาษ เป็นกำนันตำบลป่ากุมเกาะ เป็นอบต.ป่ากุมเกาะ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้ยกฐานะเป็นเทศบาล ตำบลป่ากุมเกาะ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
 
 
 
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ต.ท่าชัย
ต.สารจิตร
ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังไม้ขอน ต.นาทุ่ง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านใหม่ชัยมงคล
อ.ทุ่งเสลี่ยม
 
 
 
 
 
ตำบลป่ากุมเกาะ เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำการเกษตร ได้แก่ อ้อย และ ข้าวโพด มีแม่น้ำยมไหลผ่าน และน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
 
 
 
 
 
ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ ๓๓ องศาเซลเซียส
 
ค่าความชื้น มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยในรอบปี ๒๔%
 
ปริมาณน้ำฝน โดยเฉลี่ย ๑,๒๒๒.๖๔ มม./ปี
 
 
 
     
                    เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ หมู่บ้านวังวน ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด ๕๐ กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๖๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๑,๘๗๕ ไร่  
     
     
 
ประชากรทั้งสิ้น๒,๔๙๓ ครัวเรือน ประกอบด้วย
ชาย ๓,๘๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ๔๘.๕๙
หญิง ๔,๐๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๑
จำนวนครัวเรือน ๒,๔๙๓ ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๑๘คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
                     เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครอง ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่  
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง
รวม จำนวน
ครัวเรือน
  บ้านคุ้งยาง ๑๙๗ ๒๐๗ ๔๐๔ ๑๗๒
    บ้านคุ้งยาง ๓๑๗ ๓๔๖ ๖๖๓ ๒๔๕  
  บ้านป่ากุมเกาะ ๔๘๒ ๕๑๕ ๙๙๗ ๓๗๕
    บ้านป่ากุมเกาะ ๓๖๘ ๓๙๗ ๗๖๕ ๒๖๑  
  บ้านคุ้งยาง ๒๘๔ ๓๔๑ ๖๒๕ ๒๑๒
    บ้านคลองหกบาท ๓๑๖ ๓๓๑ ๖๔๗ ๒๒๓  
  บ้านใหม่โพธิ์งาม ๓๖๙ ๓๘๘ ๗๕๗ ๒๔๖
    บ้านวังหว้า ๔๖๔ ๔๘๗ ๙๕๑ ๓๐๔  
  บ้านวังวน ๓๐๑ ๓๓๓ ๖๓๔ ๒๐๗
    บ้านดงมะพูด ๕๑ ๔๔ ๙๕ ๔๑  
  บ้านคลองแค ๙๒ ๙๒ ๑๘๔ ๖๓
    บ้านหนองซ้ง ๘๑ ๗๗ ๑๕๘ ๖๖  
  บ้านศรีสังวร ๒๕๙ ๒๗๘ ๕๓๗ ๑๗๗
    บ้านงิ้วงาม ๒๑๖ ๒๓๘ ๔๕๔ ๑๕๕  
  รวม ๓,๗๙๗ ๔,๐๗๔ ๗,๘๗๑ ๒,๗๔๗
 
                    ที่มา : งานทะเบียนราษฏร เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒  
 
 
 
 
       
ไร่อ้อย คิดเป็นร้อยละ ๕๐
ทำนา คิดเป็นร้อยละ ๔๐
เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ
อื่นๆ (รับจ้าง , คิดเป็นร้อยละ
  รับราชการ , ค้าขาย)    
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
055-950-100
055-950-163
055-950-164 ต่อ 121
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10