หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCM) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน การลาของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือการเลื่อนระดับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไป, ชำนาญการ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สมรรถนะประจำตำแหน่ง) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)